Еліміздің қауіпсіздігі — заманға сай болуы тиіс

  Қасым-ЖомартТоқаевҰжымдыққауіпсіздіктуралышартұйымыныңмерейтойлықсаммитінеқатысты.ЖиындасөйлегенсөзіндеПрезидентхалықаралықтерроризмменэкстремизмге, есірткіжәнеқару-жарақайналымына, заңсызкөші-қонғатоқталды.СоныңішіндеАуғанстандағыахуалдыңөршуінеқарсыіс-қимылғаерекшеназараударды. БиылқаңтароқиғаларыкезіндеҚазақстанҰжымдыққауіпсіздіктуралышартұйымынанкөмексұрауғамәжбүрболды.ҰҚШҰ көмегінежүгінуішкіжәнехалықаралықнормаларғасайжүзегеасырылды. Бітімгершіліккүштеріеліміздеешоқатқанжоқ, текстратегиялықмаңызыбарнысандардыкүзетті.ЖағдайтұрақтанғансоңоларҚазақстаннантолықшығарылды.Қасым-ЖомартТоқаевұжымдықконтингентжұмысыныңтиімділігіменәлеуетінатапөтіп, оныңҚазақстандағыбітімгерлікмиссиясынаоңбағаберді. ОсыоқиғаларданкейінПрезидентгеосаясижағдайменөзектісын-қатерлердіескереотырып,

Толығырақ